Regulamin

Mindwork

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 j.t.).
 4. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Usługodawcę w inny sposób, ani też do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem innych domen internetowych, niż domena Serwisu.
 5. Natychmiast po wyświetleniu Serwisu Usługobiorca obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie.

 

 1. Definicje:
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 3. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 4. Usługodawcy – rozumie się przez to Mindwork Agnieszka Kantorowska z siedzibą w Rzeszowie, ul. 3 Maja 13, 35-060 Rzeszów, NIP: 7962657304, adres elektroniczny: biuro@mindwork.pl
 5. Usługobiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu,
 6. Serwis – rozumie się przez to serwis internetowy działający pod adresem www.lepiejteraz.pl prowadzony przez Usługodawcę,
 7. Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach funkcjonalności Serwisu.

 

 • Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną
 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:
 2. udostępnianie danych i materiałów znajdujących się w Serwisie, zawierających w szczególności informacje o działalności Usługodawcy,
 3. umożliwienie przesłania Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu (o ile ta funkcja została zastosowana w Serwisie)
 4. usługa newslettera, polegająca na przesyłaniu Usługobiorcom w cyklicznych odstępach informacji handlowej.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia, wszystkich lub niektórych, Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyny, a także do całkowitego usunięcia Serwisu.
 6. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym w szczególności dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wiążącej oferty, zaproszenia do negocjacji ani innego rodzaju oświadczenia woli Usługodawcy.

 

 1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne:
 3. komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu,
 4. dostęp do sieci Internet
 5. odpowiednie oprogramowaniem, w tym co najmniej przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google Chrome w wersji 4 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash,
 6. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu za pośrednictwem tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego niektóre funkcjonalności Serwisu mogą nie działać prawidłowo lub nie działać wcale, a korzystanie z niektórych Usług elektronicznych świadczonych w ramach Serwisu może być niemożliwe lub utrudnione.
 7. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Usługodawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisie.

 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę korzystania z Serwisu, poprzez wyświetlenie Serwisu na ekranie urządzenia, z którego korzysta Usługobiorca. W przypadku usługi newslettera umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą zapisania się przez Usługobiorcę do newslettera.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu poprzez jego opuszczenie i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z wyjątkiem usługi newslettera, w przypadku której umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 4. Usługobiorca może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o świadczenie usługi newslettera poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mindwork.pl lub pisemnie na adres: Mindwork Agnieszka Kantorowska, ul. 3 Maja 13, 35-060 Rzeszów, a także korzystając z funkcjonalności rezygnacji z subskrypcji dostępnej w każdym kolejnym newsletterze.

 

 1. Postępowanie reklamacyjne
 2. W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu Usługobiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 3. Usługobiorca może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mindwork.pl lub pisemnie na adres: Mindwork Agnieszka Kantorowska, ul. 3 Maja 13, 35-060 Rzeszów Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Usługobiorcę niezwłocznie o jej wynikach.

 

 • Odpowiedzialność
 1. Wszelkie treści publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny.
 2. Usługodawca dokłada wszelkiej staranności, aby treści publikowane w Serwisie były kompletne i aktualne, jednakże nie udziela gwarancji, iż treści te są pozbawione jakichkolwiek błędów, niedokładności, czy też nie straciły na aktualności od czasu ich publikacji.

 

 • Postanowienia końcowe
 1. Usługobiorca może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 2. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 3. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 j.t.).